AGB VRIJE TIJD ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. AGB Vrije Tijd biedt tickets te koop aan, al dan niet in opdracht van organisatoren van evenementen. Zij is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van plaats, prijs of datum, noch voor de annulatie van een evenement. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciƫle relatie aan derden worden overgemaakt.

2. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier en worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant en zijn in de ticketprijs inbegrepen.

3. De tickets worden per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier, tenzij anders gevraagd door de klant of door de organisator van het evenement.

4. De tickets kunnen via bankoverschrijving of d.m.v. VISA of Mastercard worden betaald. De klant heeft het recht om per aangetekende brief, binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de bestelling van de tickets, aan AGB Vrije Tijd mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, op voorwaarde dat de datum van het evenement niet binnen deze periode valt. AGB Vrije Tijd of de organisator van het evenement betaalt de tickets terug, op het door de klant opgegeven bankrekeningnummer.

5. Indien een organisator zijn evenement annuleert, worden de tickets hetzij terugbetaald door AGB Vrije Tijd of door de organisator, hetzij omgewisseld voor tickets voor een andere voorstelling van hetzelfde evenement, naar keuze van de klant.

6. AGB Vrije Tijd wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van AGB Vrije Tijd. AGB Vrije Tijd is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. AGB Vrije Tijd dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

7. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. AGB Vrije Tijd behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de organisator voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

8. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen AGB Vrije Tijd en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door AGB Vrije Tijd kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. AGB Vrije Tijd heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en AGB Vrije Tijd worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Leuven. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, . . .) als bewijsmiddel.

AGB Vrije Tijd
Marktplein 7
8620 Nieuwpoort
info@nieuwpoort.be
BTW BE 0894.194.401